Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Novodobá historie obce Lubná

Obec Lubná

První zmínka o Lubné pochází z roku 1131, kdy náležel lán na Lubney ke kostelu Zpytihněvskému.

V roce 1611 koupil Jakub z Rottala od Václava Mole z Modřelic a na Kvasicích panství napajedelské. Od té doby patřila Lubná k panství kvasickému. Lubná patřila pánům z Rottala až do roku 1750. Od roku 1750 byla Lubná majetkem pánů z Lamberka. V roce 1845 přechází do rukou Bedřicha z Thun – Hohensteinu a posledním držitelem panství je Jaroslav Thun z Hohensteinu.

V roce 1931 řádila ve Zlámanské farnosti cholera a v Lubné zemřelo 56 osob.

Od roku 1820 se traduje, že ten kdo se nastěhuje, nebo přižení do Lubné, musí dát bečku piva, jinak není pokládán za souseda.

Do roku 1788 chodily děti z Lubné do školy do Těšnovic. Teprve od roku 1788 se obec Lubná vyškolila a zřídila samostatnou jednotřídovou školu do které chodily děti z Vrbky i Kostelan. V roce 1832 se vyučovalo v domě č. 63, domek ovšem nevyhovoval, a školu bylo nutno přestěhovat za pomoci obce Kostelan. V roce 1833 byla škola dostavěna. V roce 1864 vypukl v sousedním domě požár, který se rozšířil i na školu. Škola byla opravena za 500 zlatých. V roce 1872 byl vysoký počet žáků (156), proto bylo požádáno o povolení druhé třídy, což bylo v roce 1876 povoleno zemskou školní radou. V roce 1905 byla zakoupena usedlost Jana Zapletala na stavbu nové školní budovy a v roce 1908 byla škola rozšířena na trojtřídní.

Od roku 1862 se provádí volba zastupitelstva obce.

V roce 1867 byl založen čtenářský spolek.

V roce 1880 vypukly v obci tři požáry. 11. června založil oheň duševně chorý občan. Vyhořelo 13 domů a 8 stodol. 15. srpna udeřil blesk do stodoly a shořelo 8 domů a 3 stodoly plné obilí. 15. října vyhořela hospoda. Oheň byl založen v opilosti.

V roce 1882 započala výstavba silnice přes dědinu směrem ke Zlámance a v roce 1887 byla dostavěna až po hranici obce Zlámanka. V roce 1888 započala výstavba silnice k Vrbce, která byla během dvou roků dokončena.

V roce 1895 byla obec Lubná přidělena ke kroměřížskému okresu.

V roce 1897 byl založen dobrovolný sbor hasičů

V roce 1901 byl založen záloženský spolek.

1. srpna 1914 vypukla I. světová válka, které se účastnilo 146 občanů.

4. května 1919 byla zasazena lípa Svobody u hasičského skladu.

V roce 1921 byla založena TJ Sokol.

V roce 1924 byla zřízena V Lubné poštovna.

13. července 1927 začal jezdit na trase Lubná – Vrbka – Těšnovice – Kroměříž autobus majitele Kolaříka z Otaslavic u Prostějova. 1. října 1927 se připojil společník Cyril Zapletal, který zakoupil nový autobus.

V roce 1928 byla provedena rekonstrukce kopce u zvonice téměř po čtyřletém vyjednávání. Kopec měl příkré stoupání až 17%, upraveno na 13%.

V roce 1934 byla v Lubné zřízena telefonní hovorna a umístěna v hostinci pana Krejčího.

V roce 1936 byla založena Rozsypalova osoda na Kudlovské dolině.

V roce 1939 byla provedena elektrizace obce.

V roce 1946 byl zbudován místní rozhlas a tím skončilo obcházení bubeníka po celé dědině.

V roce 1950 byl zřízen v obci matriční úřad, který byl společný pro obce: Lubná, Zlámanka, Lhotka, Kostelany a Újezdsko.

Od 31. prosince 1950 byly 2x týdně v obci promítány celovečerní filmy.

V roce 1951 byl založen Československý Červený kříž.

V roce 1955 byla zřízena v dolní části obce krytá požární nádrž.

V roce 1957 bylo započato se stavbou budovou MNV.

V roce 1958 byla postavena na zahradě pana Olšiny budova prodejny „Jednota“.

Mezi lety 1959 – 1960 bylo zřízeno hřiště o výměře 1,2 Ha.

V roce 1962 byl v budově MNV otevřen poštovní úřad. V tomtéž roce se započalo se stavbou požární zbrojnice, která byla slavnostně otevřena 28. června 1964.

Až do roku 1963 byla v obci jediná telefonní stanice v místním hostinci. V roce 1963 se provedla montáž telefonních linek na MNV, JZD, obchodu a některých domů. Celkem bylo v obci namontováno 16 nových linek.

V roce 1966 byla MŠ přemístěna ze školy na MNV. V tomtéž roce byla postavena retenční nádrž (přehrada), která sloužila a dodnes slouží pro rybářský svaz, v létě ke koupání a v zimě k bruslení.

10. října 1967 zahájili pracovníci naftových dolů hloubení prvního vrtu mezi obcí Lubná a Kostelany. Až 6. května 1968 se objevila na povrchu ropa smíšená se zemním plynem. Pracovníci ústavu zjistili, že toto ložisko je světovým unikátem. Kvalita ropy je vynikající a bude se používat jen ve farmaceutickém průmyslu.

V polovině roku 1969 byl zaveden nový autobusový spoj Lubná – Zlámanka.

V roce 1969 bylo rozhodnuto o výstavbě kulturního domu v Lubné a v srpnu 1971 byla zahájena stavba. 26. a 27. 10. 1974 bylo slavnostní otevření kulturního domu v Lubné.

V roce 1971 byla zvonice zařazena do sledovaných památkových staveb a zahájena generální oprava.

V roce 1972 byly postaveny dvě autobusové čekárny. Jedna na horním a druhá na dolním konci obce

V roce 1974 byla provedena instalace veřejného osvětlení. Většina výkopů po celé obci byla provedena našimi občany ručně a to během jednoho týdne. Byla to snad jedna z nejrychleji provedených akcí.

V roce 1979 byla zrušena v obci škola, důvodem byla myšlenka, kterou prosazoval odbor školství ONV v Kroměříži. Malý počet žáků v Lubné způsoboval, že stále byly v jedné třídě dva ročníky. To bylo velmi náročné pro žáky i vyučující. Dalším důvodem bylo nové moderní a nákladné vybavení pomůckami, vybavení speciálních učeben. Proto nastoupili 3. září 1979 školáci do školy v Kroměříži. ČSAD pro ně speciálně připravila nový polední spoj.

20. ledna 1984 ustanovena spotřebitelská rada. Jednalo se o tříčlennou skupinu, která měla právo a povinnost, aby jako zástupce občanů i MNV sledovala a kontrolovala stav, kvalitu i kulturnost zásobování obce.

Rok 1985 byl ve znamení oslav čtyřicátého výročí osvobození. Všechna výročí v roce, mnohé kulturní i sportovní pořady byly pořádány na počest těchto oslav.

V roce 1991 proběhla modernizace veřejného osvětlení.

V roce 1997 započala výstavba plynovodu. Plyn byl spuštěn počátkem prosince 1997.

V roce 1998 oslavil Sbor dobrovolných hasičů 100 let. Přípravy na oslavy tohoto výročí probíhaly po celý rok. Oslavy byly spojeny i se vzpomínkou 867. výročí prvního dochovaného písemného záznamu o obci Lubná.

K 1. červenci 2002 byla činnost knihovny a knižní fond převeden do pravomoci obce. Knihovně Kroměřížska zůstává metodické vedení a obohacení knihovny o výměnný fond.

V roce 2003 byla provedena rekonstrukce suterénu OÚ na 3 malometrážní byty.

5. 11. 2005 byli hasiči informováni o rozsáhlém požáru místní pily. Požár se rozšířil i na blízký odstavný nákladní vůz a velkokapacitní seník s uskladněnou slámou v balících. Požár zničil veškeré vybavení místní pily. Požárem byla zničena kovová rekonstrukce střechy, která se zřítila do budovy.

Byly tři možné příčiny požáru:

  • nedbalost při sváření
  • technická závada elektroinstalace
  • samovznícení pilin uskladněných na hromadě

1. 8. 2009 proběhly oslavy 50. let Sokola v Lubné. Konaly se čtyři zápasy a taneční zábava.

V březnu 2010 byl založen Klub maminek. Jedná se o klub pro rodiče s dětmi, aby maminky mohly být více mezi lidmi a taky aby si jejich děti mohly hrát s dětmi stejného věku.

(Sepsáno podle 1. a 2. dílu obecní kroniky)

Pozn.:

1. díl obecní kroniky založil učitel Antonín Mrhálek. Popsal v ní celou minulost obce a psal kroniku od roku 1923 do 1939. Učitel Jaroslav Mlčoch dodatečně popsal život v obci v letech poválečných, protože psaní kroniky bylo přerušeno. Pravidelné psaní obnovil v roce 1961 a 1962. Stavební technik Augustin Daněk vedl kroniku od roku 1963. Dokončil 1. díl kroniky a založil 2. díl. Od roku 1999 do roku 2003 psala kroniku Marie Pomališová. Rok 2003 – 2010 sepsal Ing. Ota Škrabal, zápis a doplnění do kroniky provedla Kristýna Vrbová. Od roku 2011 píše kroniku Kristýna Vrbová.

Click to listen highlighted text!