Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poskytování informací a příjem podání

Důvod a způsob založení:

Obec Lubná má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem:

 • 128/2000 Sb., o obcích
 • 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • 200/1990 Sb., o přestupcích
 • 280/2009 Sb., daňový řád
 • 500/2004 Sb., správní řád
 • 563/1991 Sb., o účetnictví
 • 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Podmínky a způsob poskytování informací pro územní samosprávy stanovené zákonem č. 106/2000 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“).

Poskytování informací:

 • Na základě individuálních žádostí
 • Zveřejněním

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně – zástupce obecního úřadu, který žádost přijal – ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení se neprovádí písemný záznam. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je potřeba, aby žadatel podal žádost písemně.

Písemnou žádost lze podat:

 • Osobním předáním na podatelně obecního úřadu
 • Poštou
 • Prostřednictvím elektronických komunikací
 • Email obce: obec@obeclubna.cz
 • Datová schránka: 23tavj9

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 • Kterému povinnému subjektu je určena ( Obec Lubná, obecní úřad, zastupitelstvo obce, starosta obce)
 • Že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona
 • Jaká konkrétní informace je požadována
 • Kdo ji podává ( fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.  Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.)

Neosahuje-li žádost náležitosti podle odst. 2 písm. a( a B) zákona a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Forma poskytování informací:

 • Ústně ( pouze v případě ústně podané žádosti )
 • Písemně ( elektronicky, poštou, faxem )
 • Nahlédnutím do spisu za přítomnosti odpovědného pracovníka, který na žádost pořídí kopii nebo umožní žadateli udělat si poznámky
 • Odkazem na zveřejněnou informaci ( § 6 zákona )

Vyřizování žádosti

Povinný subjekt:

 • Poskytne požadované informace od přijetí žádosti nebo upřesnění žádosti do 15 dnů, s možností prodloužení lhůty o 10 dnů, toto je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován ( § 14 odst. 7 zákona)
 • Nevztahují.li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či Obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena do 7 dnů ode dne doručení žádosti ( §14 odst. 5 pís. c) )
 • Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulována příliš obecně, je žadatel vyzván do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel do 30 dnů od doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti ( §14 odst. 5 písm.b) ).

Odvolání

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti do 15 dnů ( §16 odst. 1 ).

Povinný subjekt předloží odvolání nadřízenému orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání ( §16 odst. 2 ).

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem do 15 dnů ( §16 odst. 3 ).

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu,
 • Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

Hrazení nákladů spojených s poskytnutím informací:

 • Informace se poskytují bezplatně,
 • V případě, že žadatel požaduje kopie dokumentů, budou mu účtovány pouze náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických dat ( CD ) a s odesláním informací žadateli ( poštovné ).

Sazebník nákladů:

 • Poštovné ( dle aktuálního platného ceníku České pošty )
 • Technické nosiče ( dle aktuálního pořízení )
 • Kopie :
 • 1 stránka A4 černobíle  2,- Kč
 • 1 stránka A4 barevně  3,- Kč
POSKYTNUTÉ INFORMACE A VÝROČNÍ ZPRÁVY
Žádost o informace UPLACENI.CZ – Spolek – uplacení odpověď
Poskytování informací – KAMIKA TRADING, s.r.o
Žádost o informaci CODES CZ s.r.o. – vyplněný dotazník
Poskytování informací – Kross.cz
Poskytování informací – REMA AOS, a.s.
Žádost o informace – poskytnutí informací VO Lubná-dotaznik
Poskytování informací – M.A.
Odpověď na žádosti o informace - dr. Timová
Click to listen highlighted text!